CONDICIONS GENERALS PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS ENTRE CLUB DE LES EMPRESADORES I ELS USUARIS

(d’ara endavant, “Condicions Generals”)

1- CONDICIONS GENERALS PRÈVIES A LA CONTRACTACIÓ

a) Aquestes Condicions Generals regularan expressament les relacions comercials sorgides entre CLUB DE LES EMPRESADORES i els Usuaris Particulars (segons aquest terme es defineix en l’Avís Legal) que, a través del lloc web www.clubdelesempresadores.com (d’ara endavant, el “Lloc web”) de titularitat del CLUB DE LES EMPRESADORES, reservin els serveis que ofereixi a cada moment als Usuaris Particulars específicament per a la seva contractació a distància (d’ara endavant, els “Serveis”) (d’ara endavant, els “Clients”).

b) Aquestes Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que s’estableix a la normativa de consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

c) El CLUB DE LES EMPRESADORES podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració i contingut de les presents Condicions Generals. Això no obstant, les Condicions Generals aplicables a una determinada transacció seran les vigents en el moment de la formalització d’aquesta.

d) Els termes i condicions aplicables a la contractació de Serveis que s’ofereixen pel CLUB DE LES EMPRESADORES a través del seu Lloc web www.clubdelesempresadores.com seran tots aquells que es descriuen en les presents Condicions Generals i que es detallaran en el Lloc web al llarg del procés de contractació. A través de la utilització del Lloc web, els usuaris declaren conèixer i acceptar els diferents tràmits necessaris per a accedir als diferents Serveis que s’ofereixen en el Lloc web així com formalitzar la contractació d’aquests.

e) El Client accepta sense cap reserva les Condicions Generals de Contractació en formular la subscripció o contractació de Serveis a CLUB DE LES EMPRESADORES tenint previ coneixement del seu contingut per haver-li proporcionat un exemplar d’aquestes, a més de trobar-se publicades en la pàgina web d’Internet https://www.clubdelesempresadores.com, en versió descarregable i imprimible.

2- IDENTIFICACIÓ DEL L’ESTABLIMENT I DELS CLIENTS

a) Les dades identificatives de www.clubdelesempresadores.com són els que es detallen a continuació: CLUB DE LES EMPRESADORES, SCP, CIF J44871168 i domicili a Passeig Lleó Bergada, nau 7, número 1, 08790-Gelida, província de Barcelona, Adreça electrònica: hola@clubdelesempresadores.com

b) Per a poder realitzar la contractació des del Lloc web serà necessari que els Clients efectuïn la seva subscripció i contractació a través del formulari facilitat.

3-NATURALESA DEL LLOC WEB

a) Per a procedir a la contractació, el Client haurà de reunir les següents característiques:

Ser una persona física o jurídica amb residència o domicili situat en territori internacional.

En cas de ser una persona física, haurà de ser major d’edat i amb capacitat legal suficient per a realitzar l’adquisició.

En cas de ser una persona jurídica, la persona que efectuï la contractació haurà de tenir facultats suficients per a efectuar la transacció en nom i representació de la persona jurídica.

En tot cas, haurà de tenir la consideració de consumidor final, de conformitat amb el que s’estableix pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, és a dir per al consum propi del Client o de les persones en nom de les quals el Client estigui legalment autoritzat per a actuar. En conseqüència, queden excloses, sense caràcter exhaustiu, de la utilització del Lloc web empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del mateix sector que www.clubdelesempresadores.com

b) De conformitat amb l’anterior, queda totalment prohibida la revenda dels Serveis contractats a través del Lloc web.

4- SERVEIS

a) CLUB DE LES EMPRESADORES publicarà, els Serveis que siguin objecte de contractació a través del Lloc web, les característiques específiques de cadascun d’ells i el preu aplicable.

b) CLUB DE LES EMPRESADORES garanteix que el preu dels Serveis serà el vigent el dia de la contractació.

c) En cas d’existir ofertes aplicables sobre el preu dels serveis, aquestes s’indicaran al costat del preu inicial amb una tipografia diferent que permeti al Client identificar de manera clara el preu final del servei. En qualsevol cas, s’indicarà el període temporal de validesa de l’oferta.

d) CLUB DE LES EMPRESADORES podrà, de manera unilateral i en qualsevol moment, oferir nous Serveis que siguin objecte de contractació en el Lloc web així com també suspendre o cancel·lar, de manera temporal o indefinida, qualsevol dels serveis.

e) Els preus establerts en el Lloc web inclouen l’IVA aplicable en cada servei.

f) El CLUB DE LES EMPRESADORES garanteix la disponibilitat de tots els serveis oferts en el Lloc web.

g) En cas de contractar la subscripció: el client entén que es tracta d’un servei de subscripció que implica la renovació de pagament un cop transcorregut el període contractat d’un any. El client es pot donar de baixa en qualsevol moment entre la realització del pagament i 24 hores abans de la facturació del següent període.

5- SISTEMA DE CONTRACTACIÓ

La contractació es duu a terme emplenant les dades sol·licitades en el formulari de facilitat i abonant el preu amb targeta bancària mitjançant Stripe.

La contractació del servei de subscripció implica:

– descomptes amb empreses col·laboradores amb que es pactin convenis

– una formació en línia gratuïta al trimestre

– gravació un cop al trimestre d’un capítol del pòdcast i vídeopodcast

– accedir i aparèixer al directori de sòcies de manera gratuïta

– accés gratuït als avantatges de ser sòcia de PIMEC

– pertànyer a un grup de Mastermind

6- FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

a) El Client rebrà una factura en format digital i podrà sol·licitar, en el cas que així ho desitgi, l’enviament de la corresponent factura en format paper sense càrrec addicional. L’enviament de la mateixa es remetrà a l’adreça de correu electrònic degudament indicada pel Client.

b) De conformitat amb el Reial decret 1619/2012 de 30 de novembre pel qual s’aprova el reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, la data límit per a l’emissió de les factures per part de CLUB DE LES EMPRESADORES serà el dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagi realitzat la compra per part del Client.

c) El pagament de les reserves haurà de realitzar-se mitjançant targeta bancària a través d’Stripe. El procés de contractació serà en català.

7- DRET DE DESISTIMENT

En els serveis oferts en aquest lloc web, l’Usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals per a desistir de la contractació realitzada. El termini de 14 dies computarà des de la contractació i pagament de la subscripció o contractació del servei.

El reemborsament a l’Usuari serà mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat per aquest en el moment de realitzar la transacció inicial de compra; es procedirà al reemborsament íntegre.

Les despeses del dret de desistiment seran a càrrec de l’Usuari.

Per a exercitar aquest dret de desistiment al qual s’ha fet referència i quan aquest procedeixi, l’Usuari haurà dé notificar la seva decisió amb una manifestació expressa i clara a l’empresa, dins del termini establert a aquest efecte, per correu electrònic o postal, o amb el formulari que es facilita aquí:

A l’atenció de CLUB DE LES EMPRESADORES, SCP, CIF J44871168 i domicili  a Passeig Lleó Bergada, nau 7, número 1, 08790-Gelida, província de Barcelona, Adreça electrònica: hola@clubdelesempresadores.com

Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu/del nostre (*) servei/s (*)

 

  • Nom del servei (*):

______________________________________________

 

  • Contractat (*): __ / __ / ____
  • Nom:

______________________________________________________________

(nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris).

 

  • Domicili:

_____________________________________________________________

(domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris).

 

 

Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:

(només si el present formulari es presenta en paper).

 

 

Data: __ / __ / ____

 

* Esborrar el que no procedeixi

Pel compliment del termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa al seu exercici s’enviï abans del termini de 14 dies naturals des de que es contracta el servei.

En cas de contractació de serveis puntuals per no sòcies, si es tracta d’esdeveniments amb data concreta, el dret de desistiment desapareix, i l’Usuari coneix i accepta aquesta en el moment de realitzar la compra corresponent, doncs es tracta de serveis relacionats amb activitats de lleure i, així mateix es preveu una data certa o període d’execució específic   (article 103 lletra l  del Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries).

 

El CLUB DE LES EMPRESADORES  es reserva el dret a rebutjat  l’exercici del dret de desistiment sol•licitat fora del termini fixat (termini no superior a 14 dies naturals).

8- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Consultar la Política de Privacitat (ENLLAÇ).

9- COMUNICACIONS.

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre CLUB DE LES EMPRESADORES i els Usuaris, aquests hauran de dirigir-se a CLUB DE LES EMPRESADORES mitjançant correu electrònic enviat un missatge a hola@clubdelesempresadores.com o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a CLUB DE LES EMPRESADORES Passeig Lleó Bergada, nau 7, número 1, 08790-Gelida, província de Barcelona.

10- ATENCIÓ Al CLIENT

L’usuari podrà posar-se en contacte amb el Departament d’Atenció al client a través de correu electrònic sac@clubdelesempresadores.com

11- PERFECCIÓ DELS CONTRACTES

La validesa dels contractes subscrits per via telemàtica queda emparada per l’article 23, apartats 1 i 3, de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic: “Els contractes subscrits per via electrònica tindran la mateixa validesa i produiran tots els efectes de l’Ordenament Jurídic Civil i Mercantil.”

El Contracte queda perfeccionat des del moment en què el client manifesti la seva conformitat amb aquestes condicions de contractació en prémer el botó d’Acceptació i Lectura d’aquestes condicions i després d’haver emplenat correctament el formulari ofert des del servidor de la web www.clubdelesempresadores.com o també pel dipòsit o remissió d’aquesta acceptació per qualsevol altre mitjà electrònic o tradicional en les oficines de la seu.

Després d’aquesta acceptació, el client rebrà notificació de www.clubdelesempresadores.com remesa automàticament a l’adreça de correu electrònic que va proporcionar en la fase de Registre. Aquest correu electrònic serà remès en un termini de 24 hores i mostrarà la informació relativa al seu registre i la modalitat de la contractació seleccionada amb les condicions específiques que apliquin a cada modalitat a cada moment i que s’accepten juntament amb aquestes condicions generals en l’instant de la contractació. No obstant això i tractant-se d’un element tècnic i automàtic, la recepció d’aquest correu electrònic pot no tenir lloc per causes tècniques alienes al control de www.clubdelesempresadores.com.

El client està d’acord que no serà necessari confirmar la recepció de l’acceptació del contracte quan aquest s’hagi celebrat exclusivament mitjançant intercanvi de correu electrònic o un altre tipus de comunicació electrònica equivalent, tal com estableix l’article 28.3 b) de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, així com el que s’estableix en l’RD 1906/1999. Les parts accepten equiparar jurídicament la signatura autògrafa del client a la realitzada mitjançant qualsevol mena de claus, codis o elements de seguretat identificatius. Sense perjudici de l’anterior, CLUB DE LES EMPRESADORES podrà exigir quan ho consideri necessari confirmació per escrit.

12- NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol disposició del contracte actual esdevé il·legal, mancat de validesa o per alguna raó és inaplicable, aquesta il·legalitat, inaplicabilitat o absència de validesa quedarà limitada exclusivament a aquesta disposició i no afectarà la validesa ni a l’aplicabilitat de les altres disposicions.

13- LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR

Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regiran per les lleis d’Espanya i, en la màxima mesura permesa per la llei, se sotmetran als Tribunals de Barcelona.trimest